Medezeggenschapsraad

Meebeslissen over beleid

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Personeel en ouders zijn gelijkelijk vertegenwoordigd. Onze MR bestaat uit twee ouder- en twee personeelsleden.

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders  en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ten aanzien van een aantal onderwerpen een beslissende rol in beleidszaken. 
In de MR is het aantal leden namens de ouders gelijk aan de vertegenwoordiging namens het personeel. De directeur van de school bezoekt regelmatig de vergaderingen en geeft advies. De MR  is een klankbord voor de directie. 

Heb je iets te zeggen als ouder?

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt, bespreekbaar maken.
Bij wet is geregeld over welke onderwerpen advies gegeven of instemming verleend moet worden. Dat kan voor alle leden gelden, maar ook voor of het personeel- of ouderdeel apart.

Het ouderdeel van de heeft instemmingsrecht over:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
Kennismaken