Ouderbetrokkenheid

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dit houdt in dat ouders ( emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn school en zijn leraar.
De ouders tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, scheppen voorwaarden voor het maken van huiswerk en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Zij bezoeken informatiebijeenkomsten, ouderavonden en tonen respect voor de leraar en school. Ouderbetrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan het leersucces van de kinderen.

Ouderbetrokkenheid is een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders, waarin school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school) ontwikkeling van het kind( de leerling).
In dit document leest U op welke wijze we ouderbetrokkenheid.
Ouderbetrokkenheid kent verschillende niveaus:
  • meebeleven: ouders zijn aanwezig bij activiteiten in school
  • meedoen: ouders doen mee aan activiteiten in school, bv. vieringen, een sportactiviteit of excursie
  • meedenken: ouders bespreken met school zaken die zowel school als ouders belangrijk vinden; op veel scholen gebeurt  dat  in de vorm van een ouderpanel
  • meebeslissen: de medezeggenschapsraad waarin evenveel ouders als leerkrachten zitten (3) beslist mee over beleid en geeft advies aan de directie
Kennismaken